v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimJuz 3 Hal. 153-154 # Hayatush Shahabah