v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimJuz 3 Hal. 100-101 # Hayatush Shahabah