v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimJuz 2 Hal. 264-265 # Hayatush Shahabah