v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimJuz 2 Hal. 8-9 # Hayatush Shahabah