v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimJuz 1 Hal. 121-123 # Hayatush Shahabah