v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHasyiyah Al-Bajuri # Juz 2 Hal. 537