v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Hikam # Hikmah 147-155 Khatam Juz 1