v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Manhaj As-Sawi # Hal. 471