v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAr-Rahman # Ayat 19-30 # Tafsir Al-Jalalain