v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Anbiya # Ayat 97-112 # Tafsir Al-Jalalain