v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Anbiya # Ayat 88-96 # Tafsir Al-Jalalain