v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Anbiya # Ayat 87-95 # Tafsir Al-Jalalain