v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Anbiya # Ayat 80-86 # Tafsir Al-Jalalain