v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Anbiya # Ayat 58-80 # Tafsir Al-Jalalain