v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Anbiya # Ayat 33-37 # Tafsir Al-Jalalain