v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Anbiya # Ayat 19-32 # Tafsir Al-Jalalain