v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Anbiya # Ayat 1-18 # Tafsir Al-Jalalain