v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimIbrahim # Ayat 39-52 # Tafsir Al-Jalalain