v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimIbrahim # Ayat 28-38 # Tafsir Al-Jalalain