v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimIbrahim # Ayat 15-27 # Tafsir Al-Jalalain