v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimIbrahim # Ayat 1-5 # Tafsir Al-Jalalain