v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimMajelis Tahlil 7 Hari KH. R. M Najib Abdul Qodir Munawwir, 10 Januari 2021