v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimMaulid Nabi & Haul KH. Abdullah Umar di PP. Al Fakhriyyah Lasem, 16 November 2020