v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHaul Mbah Abdul Hamid, Pondok Salafiyah Kebonsari Pasuruan, 26 Oktober 2020