v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHaul Simbah KH. Ma'shum Lasem dan Maulid Nabi Muhammad, 23 Oktober 2020