v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHaul Syekh Ahmad Mutamakkin Kajen Oleh Mathali'ul Falah, 27 Agustus 2020