v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHaul KH. Baidhowi Tsani Bin Abdul Aziz & KH. Cholil Bin Umar Ke-50, 7 Juni 2020