v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHaul Ke-49 KH. Abdul Wahab Chasbullah Di Tambak Beras, Jombang, 2 Juni 2020