v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHaul KH. Bisri Syansuri Ke 41 Denanyar Jombang, 24 Februari 2020