v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHaul KHR. Asnawi Ke-62, Bendan Kudus, 19 Februari 2020