v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHaul KH. Ali Maksum Krapyak Ke-31 Yogyakarta, 4 Januari 2020