v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHaul Gus Dur Ke. 10, 21 Desember 2019