v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHaul 77 KH. Abdullah Umar Lasem Rembang Jawa Tengah, 27 November 2019