v>
KH. Ahmad Bahauddin Nursalim1000 Hari Wafatnya KH. Nafi Abdillah Pati, 14 November 2019