v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHaul Ke-38 KH. Abdul Hamid di PP. Salafiyah Pasuruan, 6 November 2019