v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimMauidloh Pada Acara Tahlil untuk Almaghfurlah Syaikhina KH. Maimoen Zubair, 22 Agustus 2019