v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHaul Mbah Sambu, Masjid Jami Lasem, 13 Agustus 2019