v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimMaulidiyah dan Harlah Ke. 52 PP. Al-Anwar Sarang, 14 November 2018