v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimMaulidiyah dan Harlah Ke. 51 PP. Al-Anwar Sarang, 26 November 2017