v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAt-Taubah # Ayat 117-129 # Tafsir Al-Jalalain