v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAt-Taubah # Ayat 61-78 # Tafsir Al-Jalalain