v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAt-Taubah # Ayat 41-49 # Tafsir Al-Jalalain