v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAt-Taubah # Ayat 34-40 # Tafsir Al-Jalalain