v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAt-Taubah # Ayat 29-33 # Tafsir Al-Jalalain