v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAt-Taubah # Ayat 19-28 # Tafsir Al-Jalalain