v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Maidah # Ayat 83-89 # Tafsir Al-Jalalain