v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Maidah # Ayat 67-69 # Tafsir Al-Jalalain