v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Maidah # Ayat 49-54 # Tafsir Al-Jalalain