v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Maidah # Ayat 27-31 # Tafsir Al-Jalalain