v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Maidah # Ayat 14-17 # Tafsir Al-Jalalain